Fundusze Unijne

Procedury dokonywania zakupów w projekcie

Zobacz na stronie WWW »

Fundusze Unijne

12 stycznia 2021 r.

 

Fundusze unijne

 

Szanowny Czytelniku!

Jeśli realizujesz zakupy w ramach projektu, pamiętaj o obowiązujących Cię procedurach. W e-letterze i najnowszym wydaniu "Funduszy unijnych w pytaniach i odpowiedziach" przeczytasz, kiedy beneficjenta wiążą regulacje Prawa zamówień publicznych a kiedy musi skorzystać z zasady konkurencyjności i przeprowadzić postępowanie w procedurze zapytania ofertowego. Dowiesz się także, czy nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., wpływa na zakres Twoich obowiązków podczas nabywania dostaw, usług i robót budowlanych niezbędnych do realizacji projektu unijnego. 

Redakcja „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

 

Stosowanie ustawy Pzp przez beneficjentów środków unijnych – wskazówki

Kiedy jako beneficjent środków unijnych musisz stosować ustawę Prawo zamówień publicznych a kiedy zapytanie ofertowe? Jakie procedury są najbezpieczniejsze, gdy realizujesz zakupy w ramach projektu unijnego? Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa z 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych. Przygotuj się na stosowanie nowych regulacji. Sprawdź, czy nowe przepisy mają znaczenie dla Twojej firmy i realizowanych przez nią projektów.

Mając na uwadze obecnie obowiązujący stan prawny podmioty realizujące projekty objęte dofinansowaniem z budżetu UE, podczas dokonywania zakupów w ramach tych projektów zobowiązane są stosować ustawę Prawo zamówień publicznych jeśli:

  1. są zamawiającymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielają zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (130.000 zł według nowego Pzp) niewyłączonego z zakresu przedmiotowego stosowania ustawy;
  2. nie są zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp, jednak na mocy umowy przyznającej wsparcie instytucja, która jest stroną umowy, zobowiązuje beneficjenta do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków w ramach danego projektu.

Kiedy zapytanie ofertowe?

W sytuacji, w której dane zamówienie podlega wyłączeniu z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, beneficjent musi rozważyć, czy nie zachodzi obowiązek przeprowadzenia zapytania ofertowego w tzw. trybie zasady konkurencyjności. Obowiązek przeprowadzenia zapytania ofertowego zachodzi w następujących przypadkach:

  1. jeśli beneficjent jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro netto, a jednocześnie przekraczającej kwotę 50.000 zł netto lub jeśli zamawiający jest zamawiającym sektorowym – w przypadku udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej mniejszej niż tzw. progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (o ile dane zamówienie nie zostało wyłączone z obowiązku stosowania procedur konkurencyjnych ustanowionych w treści wytycznych programowych – wyłączenia podmiotowe stosowania wytycznych),
  2. jeśli beneficjent nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku udzielania przez niego zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 50.000 zł netto, i oczywiście o ile zamówienia nie są, ze względu na ich przedmiot, wyłączone z zakresu stosowania procedur konkurencyjnych na podstawie przepisów zawartych w treści wytycznych. 

Zasady szacowania wartości zamówienia

Ustalając wartości szacunkowe zamówienia, beneficjenci – niezależnie od tego czy są zamawiającymi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych czy też nie są objęci zakresem podmiotowym ustawy – stosują zasady szacowania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wskazany obowiązek wynika z treści samych wytycznych, które wskazują, że przesłanki na podstawie których dokonuje się szacowania wartości zamówienia oraz ustalania, czy mamy do czynienia z jednym przedmiotem zamówienia, należy interpretować zgodnie z wykładnią przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących szacowania wartości zamówienia.

Szacując wartość zamówienia, beneficjent jest zobowiązany dochować należytej staranności, z uwagi na fakt, iż od prawidłowego ustalenia tej wartości zależy, czy zastosowana procedura udzielenia zamówienia będzie prawidłowa. Nieprawidłowe natomiast zastosowanie trybu udzielenia zamówienia może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub dokonaniem pomniejszenia z zastosowaniem wskaźnika w wysokości 100%.

Z jakiej procedury ustawowej korzystać?

Co do zasady, najbezpieczniejsze dla beneficjentów udzielających zamówień w ramach projektów będzie stosowanie trybów konkurencyjnych. Niemniej jednak nie będzie – moim zdaniem – bezpieczniejszą opcją stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji w której nie ma takiego obowiązku. Na gruncie zamówień publicznych, stosowanie trybów przewidzianych w ustawie do zamówień, które są wyłączone z zakresu jej stosowania, nie jest prowadzeniem postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W konsekwencji w sytuacji, w której mamy do czynienia z beneficjentem, który jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp i który w miejsce zasady konkurencyjności zastosuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, regulujących tryb przetargu nieograniczonego – kontrola prawidłowości przeprowadzenia takiego postępowania będzie dokonywana pod względem jego zgodności z procedurami określonymi w wytycznych dla zasady konkurencyjności a nie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych regulujących dany tryb.

Wytyczne stanowią bowiem wprost, że udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku podmiotu będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp i dla zamówień o wartości równej lub niższej niż 30.000 euro (130.000 zł w nowej ustawie Pzp), a jednocześnie przekraczającej 50.000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

W treści wytycznych znajduje się co prawda zapis, który stanowi, że zasadę konkurencyjności uważa się za spełnioną w przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzone na zasadach i w trybach określonych w ustawie Pzp.

Powyższe nie oznacza jednak wyłączenia czy też zwolnienia z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności i nie otwiera możliwości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zamiast wytycznych w celu wypełnienia przez beneficjenta wymagań co do zasad udzielania zamówień w ramach projektu.

W przypadku beneficjentów, którzy są zamawiającymi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych – nieprawidłowe będzie działanie, gdy w miejsce zasady konkurencyjności i zapytania ofertowego beneficjent stosuje procedury przewidziane w ustawie. Dane postępowanie i tak będzie podlegało ocenie co do zgodności z wytycznymi.

Uchybienia w publikacji ogłoszeń

W sytuacji, w której zamiast zasady konkurencyjności beneficjent zastosuje tryb przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie zostanie spełniony wymóg nie tylko co do rodzaju procedury ale i co do właściwej publikacji dokumentów postępowania.  W aspekcie obowiązku realizacji zasady konkurencyjności nieopublikowanie zapytania ofertowego w odpowiedniej bazie jest istotnym brakiem, który może zostać uznany za nieprawidłowość.

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

radca prawny prowadzący kancelarię zajmującą się obsługą zamówień publicznych,
od 2006 roku praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, zajmujący się zagadnieniami kontroli zamówień publicznych objętych dofinansowaniem unijnym w instytucji przyznającej środki unijne w ramach programów operacyjnych

Pełna treść artykułu opublikowana jest w miesięczniku „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”»

Fundusze unijne

 
 

Fundusze unijne

 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
Fundusze unijne

Wiarygodna
firma

Fundusze unijne

Atest
antyspamowy

Fundusze unijne

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »