Mocne i słabe strony zarządzania przez wartość Zobacz na stronie WWW.
Zarządanie produkcją i jakością
Zarządanie produkcją i jakością 26 czerwca 2017 r.
Zarządanie produkcją i jakością

GRATIS! – Raport „Decyzje środowiskowe – aby były ważne, musi je wydać odpowiedni organ administracyjny” >>

Zarządanie produkcją i jakością

Szanowni Państwo!

Z przykrością informujemy, że to już ostatnie wydanie elettera „Zarządzanie produkcją i jakością”.

Dziękujemy za poświęcony czas i głęboko wierzymy, że wskazówki i informacje przekazywane w eletterze okazały się ciekawe, a przede wszystkim przydatne w Państwa pracy zawodowej. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do subskrypcji naszych eletterów: „Kwadrans Ochrony Środowiska” i „Odpady w firmie”. Gwarantujemy, że znajdą w nich Państwo mnóstwo, wyłącznie praktycznych porad. W każdy wtorek i czwartek otrzymają Państwo na swoją skrzynkę e-mailową, wysokiej jakości wiedzę merytoryczną z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, całkowicie bezpłatnie.

Zapisu na ww. elettery można dokonać tutaj >>

Jeszcze raz dziękujemy i gorąco zapraszamy do subskrypcji.

W imieniu całego zespołu „Zarządzanie produkcją i jakością”

Bartłomiej Zamostny
Redaktor poradnika "ISO w praktyce"

Zadowolenie klienta a wartość produktu

Pomiędzy zadowoleniem klienta a wartością dla niego występuje wiele różnic. Dokonując wyboru określonych kryteriów do oceny można te różnice zaobserwować. Zadowolenie klienta koncentruje się na tym, jak ludzie dokonują wyboru określonych produktów- usług. Budowa partnerstwa z klientami prowadzi do dynamicznego wzrostu wartości zarówno dla firm jak i dla klientów. Budowa partnerstwa z klientami ma na celu podjęcie z nimi bliższej współpracy, której efektem jest osiąganie wspólnych korzyści.

Jakie są mocne i słabe strony zarządzania przez wartość dla klienta przedstawia tabela poniżej.

Nazwa koncepcji

Mocne strony

Słabe strony

Zarządzanie wartością firmy (VBM)

1.wartość firmy jest celem działania jednostki, która ostatecznie daje przewagę w stosunku do innych ,

2. model przewagi konkurencyjnej uzależniony jest od wzrostu wartości postrzeganej przez klientów

1.duża koncentracja na wskaźnikach finansowych określających poziom wartości,

2. zwiększenie wartości firmy poprzez maksymalizację zysków kosztem zasobów ludzkich tworzących wartość

Zarządzanie przez jakość (TQM)

1.orientacja na klienta,

2. podporządkowanie wszystkich procesów dla świadczenia usług o najwyższej jakości,

3.wypracowanie metod i technik zarządzania przez jakość

1.nadmierna koncentracja na doskonaleniu procesów poprawy jakości nieuwzględniająca ograniczoności zasobów,

2.koncentracja na procesach budujących jakość a niedocenianie takich elementów stanowiących wartość jak marka, powiązanie z firmą itp.

Natura procesów tworzenia wartości dla klientów jest szczególnie zauważana przy realizacji "funkcji marketingowej" tj. przy badaniu ankietowym w zakresie zadowolenia ze świadczonych usług. Kształtowanie cech usługi tworzących wiązkę korzyści dla klienta stanowi również element działań marketingowych. Współczesne koncepcje zarządzania realizując procesowe podejście do działania sprowadzają to działanie do tzw. ciągu aktywności.

Zarządzanie przez jakość rozumiane jako proces identyfikowania, kreowania, komunikowania a tym samym dostarczania wartości dla klienta ma swoją perspektywę strategiczną. Przekształcenie posiadanych zasobów w wiązkę wartości cenioną przez klientów sprawia, że zasoby finansowe i ludzkie tworzące kapitał jednostki zmieniają się w aktywa budujące przewagę konkurencyjną firmy. Współtworzenie wartości przez klientów i jednostkę administracji publicznej jest aktywnym dostosowanie użytkownika wartości do własnych preferencji.

Komunikowanie się w procesie tworzenia wartości zapewnia terminowe i prawidłowe pozyskiwanie, gromadzenie, przekazywanie i przetwarzanie informacji dotyczących usług oferowanych klientom. Celem procesu zarządzania komunikacją jest dostarczenie informacji (nadanie komunikatu) we właściwym czasie odpowiedniemu odbiorcy-klientowi. Ważnym jest aby odbiorca zrozumiał treść przekazu.

W procesie zarządzania komunikacją ważnym jest:

 • określenie wymagań w zakresie treści informacji i metod jej przekazania,
 • stworzenie harmonogramu przekazów dla różnego typu informacji,
 • dystrybucję informacji do klientów,
 • ścieżki dostępu do informacji,
 • sprawozdawczość z przekazu informacji (trafność komunikatów).

Kadra zarządzająca w jednostce administracji publicznej wykorzystuje często prawie 60% czasu pracy na komunikowanie się z różnymi klientami (w przedsiębiorstwach nastawionych na zysk przy sprzedaży produktów to nawet 90% czasu pracy). Celem tych działań jest między innymi budowanie zaufania. Zaufanie będące kategorią etyczną jest postrzegane również w kategoriach ekonomicznych. Zaufanie jest warunkiem finalizacji transakcji ekonomicznej lub publicznej (odbiór usług przez interesariuszy jednostki administracji publicznej).

Otwartość w komunikacji oprócz wiarygodności to element, który również charakteryzuje zaufanie. Zaufanie podtrzymuje istnienie relacji z klientami i zachęca do odbioru usług. W systemie zarządzania jakością dla potrzeb tworzenia wartości ocena realizowanej strategii przez jednostkę administracji publicznej dokonuje się z perspektywy klienta. Ukierunkowanie na tworzenie wartości w zarządzaniu jednostką wiąże się z potrzebą zwiększenia otwartości komunikacyjnej. Współcześnie poszukuje się nowych interdyscyplinarnych narzędzi do budowania komunikatów dla klientów aby za pomocą nowych środków przekazać informację o oferowanej usłudze w sposób skuteczny i rzetelny.

Szkolenie obowiązkowe

Oprócz szkoleń rozwojowych jako szef produkcji należy pamiętać o szkoleniach obowiązkowych.

Szkolenie bhp

Szkolenie bhp prowadzone jest przez specjalistę ds. bhp. Do jego zadań należy przedstawienie pracownikowi następujących zagadnień:

 • regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w tym dotyczące:

– praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów,

– ochrony pracy kobiet i młodocianych,

– wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

– zasad przydzielania i stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

– nadzoru i kontroli warunków pracy;

 • czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, występujące w procesach pracy – charakterystyka i ocena zagrożeń; zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego;
 • zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym metody i środki ochrony przed szkodliwym i niebezpiecznym wpływem czynników występujących w procesach pracy;
 • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwych metod organizacji pracy. Profilaktyka wypadkowa;
 • zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Inne szkolenia

Zakres i czas tych szkoleń powinny zostać określone przez firmę indywidualnie. W procesie szkoleniowym należy skoncentrować się na:

 • opracowaniu instrukcji stanowiskowych,
 • przygotowaniu materiału szkoleniowego nieprzekraczającego 45 minut,
 • zdefiniowaniu grupy odbiorców szkoleń,
 • określeniu częstotliwości szkoleń przypominających lub informujących o zmianach.

Szkolenie HCCP

Podczas szkolenia z HACCP należy poinformować pracownika o obowiązującej kulturze produkcyjnej: zasadzie dezynfekcji i stosowania odzieży ochronnej oraz o krytycznych punktach kontroli. Pracownik powinien dokładnie zapoznać się z obowiązującymi z tego tytułu procedurami, instrukcjami. W przypadku pracy na stanowisku objętym szczególną kontrolą HACCP podczas szkolenia stanowiskowego powinien dostać informację o wymaganych środkach ostrożności stosowanych ze względu na bezpieczeństwo produktu (więcej na ten temat można przeczytać w tej aktualizacji w artykule System HACCP – szkolenia stanowiskowe dla operatorów).

Szkolenia pracowników w zakresie nowych standardów obsługi infrastruktury

Każda wprowadzona do produkcji nowa konstrukcja wyrobu lub nowe wyposażenie wymagają przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi, przezbrojenia, konserwacji i przeglądów oraz wykształcenia mistrza. Plan szkoleń powinien być realizowany zgodnie z zasadami obowiązującymi dla wszystkich szkoleń.

Zarządanie produkcją i jakością
Raport: Mobilność w logistyce >>
Zarządanie produkcją i jakością

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: [email protected]

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.